您现在的位置是:首页 > 粤语流行歌曲粤语流行歌曲

满江红-粤语歌曲中文谐音歌词

粤语歌曲中文谐音网2023-11-22 15:19:43粤语流行歌曲

简介满江红-粤语歌曲中文谐音对照,满江红-中文谐音歌词发音

nou6

fat3

cung1

gun1bang6

laan4

cyu2siu1

siu1

jyu5

hit3toi4

mong4

ngaan5joeng5

tin1

coeng4

siu3zong1

waai4
怀
gik1

lit6zing6

hong1

ji6

nin4

cau1

fung1

hei2

aa1

si1

gwat1

bin3

laa1

mak6

lei5

ji4

aa1

coeng4

sing1

fung1

hyut3

jyu5

daai2

zau2

laa1

loeng2

zo6

lung4

ji1

jau6

soeng5

laa1

jat1

wai2

san1

wong4

ji5

dyun1

dyun
zo6

zoi6

laa1

zyu1

tong4

tuang
ceoi4

zung1

jan4

hau2

zung1

ham6

cyu5

hong4

soeng2

jiu1

go3

gwok3

po3

fau2

mou4

ngo5

taai3

sung3

naam4

ji4

jau4

zoi6

gaai1

jat1

tung4

gwai6

zoi6

tong4

tuang
ngoi6

soeng2

kau4

go3

gwat1

hyut3

wun6

bin1

sak1

lai4

sin2

ze2

zing6

hong1

dik1

zaai3

ji4

ngo5

zi6

jau3

fu2

duk6

si1

西
syu1

bun2

bun
loeng2

bong2

zeon3

si6

西
ji4

ceot1

sat6

zoi6

si6

hing3

zuk1

no4

syu1

coi4

sok3

sing3

zou6

dik1

mou5

fu1

sin1

ceoi4

laa1

jat1

wai2

pin1

gaau3

zat1

gin3

to1

jing1

hung4

nin4

siu2

aa1

cin1

jin4

jik6

ji5

dim2

noi6

bou3

tou4

je5

laa1

zyu1

zung1

zi1

siu3

hau6

man2

to1

laai3

paak3

wui4

hoeng1

hon1

zeon6

laa1

bin3

dei6

caan1

soeng1

hak1

ngaan5

zung1

ci5

syun4

soeng6

jau5

gwong1

zi6

saan1

gong1

mong4

hoeng2

bak1

fong1

gei6

mou5

zi3

ji4

fau2

gam1

teoi3
退
退
jaa5

zi3

gei6

sam1

zung1

jau5

kwai5

kuai


pin4
便
coeng1

gei6

wun6

dou3

jyun4

cin4

gwai6aa1

si3

sei
zi6

haak1

zoi6

jyun4

bui3

bui
zeon6

zung1

bou3

gwok3

naam4

ji4

dim2

hak1

gik1

wut6

joek6

jan1

si6

syun4

ngo5

saan1

ho4

ci2

taai3

ji6

ho4

bit1

no4

zaak6

saam1

sap6

gung1

ming4

can4

jyu4

tou2baat3

cin1

lei5

lou6

wan4

wo4

jyut6mou6

dang2

gaan1baak6

laa1

siu2

nin4

tau4

hung1

bei1

cit3

fong1

si3

sei
ci1

dou3

laa1

gwan1

zung1

tau4

zoi6

laa1

seot1

kei4

wai4

zung1

jau5

aa1

hong1

jit6

hyut3

zoi6

hung1

jau6

dim2

kui2

fau2

laap6

gei1

gung1

zung1

nin5

zyun2

jyu6

laa1

mak6

lok3

jaa5

sam1

zi3

gei6

bun2

bun
mou4

gwo1

ji4

ngo5

ngaan5

zung1

dik1

aa1

jat1

haak1

to1

zau6

ci2

gwong1

fong2

ji4

soek3

to1

hoi1

ci2

zing2

deon6

gwan1

gei2

jyut6

gwan1

fat3

fau2

si6

ji4

hei3

to1

zan1

dik1

jung6

laa1

jat1

gei2

lik6

se2

haa5

laa1

ho4

wai4

zung1

ji6

to1

joeng6

gei6

fai1

haa5

ngok6

gaa1

gwan1

baa2

mak6

sing3

fung6

wai4

soeng5

ban1

to1

mei6

cang4

man6

gwo1

gung1

fan1

zat1

faan2

fuk1

nim6

cyu5

co1

sam1

gong1

ji5

naam4

joeng6

jan4

daap6

laa1

gai1

gi
gu2

aa1

wong4

dai3

paa3

laa1

zing6

jat1

bun3

bun
dik1

tin1

haa5

laa1

sok3

sing3

pin4
便
tou4

laa1

baa6

laa1

sau1

saan1

gim2

gin
hoi2

saat3

sam1

hei2

hak1

sik1

sei
mut6

sau1

go3

cit3

dai2

wong4

dai3

pei5

zeoi1

laa1

saam1

mak6

lei5

dou1

mut6

mong4

aa1

zo6

lung4

ji1

zi6

ngau4

tau4

saan1

soeng5

je6

gun1

sing1

gin3

hong1

sing4

ngoi6

maa5

tai4

hing3

hing
jat1

mak6

teoi3
退
退
laa1

sap6

mak6

bing1

zi6

jau5

aa1

mak6

gaa1

dang1

fo2

can2

to1

gwai6

dou3

sing3

soeng5

min6

cin4

dou3

zeon6

laa1

aa1

sai3

zung1

jin4

ji4

ze2

jat1

ci1

dik1

jyun4

cin4

jau5

sou2

mak6

bing1

maa5

wai4

jyun4

zing6

hong1

ci2jau4

mei6

syut3san4

ci4

han6ho4

si4

mit6gaa3

coeng4

ce1daap6

po3

ho3

laan4

saan1

kyut3

kyu


ci3

haa5

zing1

zung1

ngok6

fei1

hau6

sai3

ding3

ji5

ci2

wai4

bei1

mak6

zin3

dik1

hoi2

syun4

ji4

gwai1

hak1

zing3

ngo5

ngok6

gaa1

gwan1

wai1

to1

zung1

jyu1

sing4

laa1

jyun4

seot1

ce2

hung4

sam1

zong1

zi3

jau4

zoi6

ze2

si3

sei
ci1

bak1

fat6

ngai6

fau2

baai6

si6

aa1

dang2

jing1

hung4

hou4

maai6

ngo5

taai3

gwan1

dai2

laa1

syu4

sin1

zan3

gam1

bing1

ji5

hoeng2

bak1

ji4

deon6

zing1

gwong1

dou1

laap6

maa5

jan4

sam1

fan3

lai4

zik6

dou2

wong4

lung4

syut3

cin4

han6

saam1

gwan1

zong1

zi3

gaai1

zoi6

waai4
怀
zat1

daai1

syun4

ngo5

ho4

saan1

lai4

hak1

aa1

jat1

jat6

goeng1

hing
gung1

ji4

lin4

dou3

laa1

sap6

ji6

dou3

gam1

paai4

si6

zeon6

zung1

syun4

si6

bou3

gwok3

pei4

zung1

haau3

ang1

si6

no4

zaak6

zung1

zaak6

dik1

saam1

fat1

gwo1

ho4

ci5

jaa5

si6

to1

dik1

sam1

mo1

sap6

ji6

dou3

dik1

baan1

si1

ling1

ji5

joeng6

to1

fau2

dak1

fau2

jing1

to1

dau2

taan4

wai4

laa1

ng5

jat6

ming6

fong1

wu6

aa1

sing4

zung1

mak6

sing3

jyun4

gwan1

zou6

laa1

niu5

sau3

saan2

ze2

sap6

nin4

zi1

gung1

wai2

jat1

daan2

to1

mung4

zung1

aa1

coeng4

kyut3

kue
zin3

pei5

jat1

zi2

wo4

taam4

ji4

dyun3

dyun
aa1

hap6

ji3

tiu4

fun2

dai6

jat1

tiu4

si6

coeng1

gwan1

zi1

ming6

fau2

hak1

jiu4

ging2

ging
mei6

heoi2

bok3

aa1

fan1

hou4

ji4

dyun3

dyun
jin4

haa5

laa1

gaam1

lou4

taai3

lei5

zi2

dik1

fung1

bo1

ting4

jung6

zeon6

laa1

tin1

haa5

zi1

jing4

jau6

leon4

laa1

mak6

zin3

dik1

syu1

jing4

jaa5

mut6

ding3

ceot1

go3

zeoi6

ming4

do1

fai1

laa1

aa1

wai2

sing4

soeng1

aa1

wai2

dik6

gwok3

hong4

coeng1

ji5

mou6

sou1

jau5

dik1

zeoi6

wai4

zong6

sung3

dou3

laa1

zyu1

tong4

tuang
zi1

soeng5

sin1

dyut6

dyu
laa1

to1

dik1

saam1

gwan1

zoi3

mut3

laa1

to1

dik1

ming4

fan1

hak1

zau6

syun3

tin1

haa5

sing3

laa1

gam1

ze2

gung1

dou3

soeng6

zoi6

jan4

sam1

zat1

jan1

tin1

jat6

ziu1

ziu1

tin1

jat6

ziu1

ziu1

gam1

jat6

ji5

dang2

sau2

zung1

dou1

aa1

cin1

gu2

maa6

ming4

no4

siu1

zong1

zi3

gei1

caan1

wu4

lou5

jau6

siu3

taam4

hot3

jam2

hung1

nou4

hyut3daai1

zung1

tau4sau1

sip3

gau6

saan1

ho4zyu1

tin1

kyut3jiu4

mong4

ngo5

jat1

saang1

zung1

jung4

ji5

ceoi4

gwo1

coeng1

gwan1

wai4

wing4

zi6

sai1
西
wu4

pun3

zoi3

sung3

jat1

cing4

zat1

mong4

aa1

lai4

saang1

zoi3

fung4

do1

nin4

hau6

ze2

sai1
西
wu4

pun3

coeng1

gwan1

jau4

mong4

wong4

ho4

ngon6

ce2

hon1

 
 
 
ce2

hon1

coeng1

gwan1

zi3

fau2

cang4

dyun3

dyun
aa1

ngon6

bin1

laap6

jau5

jat1

miu6

ji5

sing4

ngo5

man4

zuk6

zi1

ngou6

lai4

wong5

ze2

mou4

leon4

lou5

siu2

gaai1

baai1

laa1

cing1

hoeng1

saam1

dou3

jat1

hoi4

tung4

dou3

laa1

miu6

cin4

can2

coeng4

bui3

hau2

zung1

ji4

jin4

zoi6

han2

gau2

han2

gau2

ji5

cin4

jau5

jat1

wai2

ming4

coeng1

wai4

jin4

Tags: 满江红  

很赞哦! ()

关注我们

  • 微信公众号:扫描二维码,关注我们